ความแตกต่างระหว่าง วัตต์ W กิโลวัตต์ kW กิโลวัตต์ชั่วโมง kWh

0
15173

ความแตกต่างระหว่าง W  kW  kWh

เมื่อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีบทบาทในปัจจุบัน ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาต่อวัตต์ (Watt) ที่ถูกลงขึ้นทุกวัน เป็นปัจจัยให้หลายท่านหันมาใช้ระบบโซล่าเซลล์กันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องทราบหน่ายของ กิโลวัตต์และกิโลวัตต์ชั่วโมงและเมกะวัตต์ ที่ใช้กันบ่อยๆ

1. วัตต์ (watt, W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลังตั้งชื่อตาม เจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์
1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูล ของ พลังงาน ต่อ วินาที
1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อ วินาที = 1 kg·m2·s−3 

2. กิโลวัตต์ (kW) มันก็คือ วัตต์ x 1,000 นั่นเอง

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยวัตต์ (W)
พหุคูณย่อยพหุคูณใหญ่
ค่าสัญลักษณ์ชื่อค่าสัญลักษณ์ชื่อ
10–1 WdWเดซิวัตต์101 WdaWเดคาวัตต์
10–2 WcWเซนติวัตต์102 WhWเฮกโตวัตต์
10–3 WmWมิลลิวัตต์103 WkWกิโลวัตต์
10–6 WµWไมโครวัตต์106 WMWเมกะวัตต์
10–9 WnWนาโนวัตต์109 WGWจิกะวัตต์
10–12 WpWพิโกวัตต์1012 WTWเทระวัตต์
10–15 WfWเฟมโตวัตต์1015 WPWเพตะวัตต์
10–18 WaWอัตโตวัตต์1018 WEWเอกซะวัตต์
10–21 WzWเซปโตวัตต์1021 WZWเซตตะวัตต์
10–24 WyWยอกโตวัตต์1024 WYWยอตตะวัตต์
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

3. กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เป็นปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ในอัตรา 1,000 วัตต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 หน่วยไฟฟ้า
ตัวอย่าง เปิดไฟฟ้าหลอดละ 100 วัตต์ จำนวน 1 หลอด จำนวน 10 ชั่วโมง  รวม 100×10=1,000 วัตต์ =  1 หน่วย  ส่วนหลอดไฟ 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด จำนวน 1 ชั่วโมง รวม 100×10=1,000 วัตต์ = 1 หน่วย เหมือนกัน

Kw

จากตัวอย่างถ้าเราใช้ไฟฟ้า ไป 1 หน่วย แสดงผลออกมาจาก วัตต์อาวร์มิเตอร์ (Watthour Meter) เป็นมิเตอร์ที่ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้งานเป็นมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าในบ้านเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรมและที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้า โดยวัดกำลังไฟฟ้าออกมาเป็น กิโลวัตต์ชั่วโมง (Kilowatthour : kWh)